OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
14:31, 21 08 2019 r. 
Franciszka, Kazimiery, Ruty
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Struktura Urzędu

Struktura Urzędu
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Telefony:

22 733-72-41, 22 733-72-42

e - mail: wydzialoswiaty@pwz.pl

Naczelnik – Anna Pakoca

tel. 22 733-72-40

 

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji realizuje zadania:

 

1. Z zakresu oświaty:

  1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych  w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek oświatowo – wychowawczych, opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, zespołu poradni psychologiczno – pedagogicznych;

  2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach oświatowych;

  3) przygotowywanie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego;

  4) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw organizacyjno – administracyjnych;

  5) prowadzenie spraw ocen pracy dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu;

  6) przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów powiatowych szkół i placówek oświatowych;

  7) organizowanie konkursów wyłaniających kandydatów na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;

  8) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz spraw związanych z przekazaniem szkoły;

  9) opiniowanie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego przez dyrektora szkoły;

  10) przygotowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli;

  11) prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych;

  12) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;

  13) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie i przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji likwidowanej szkoły –prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną;

  14) prowadzenie baz danych oświatowych, ich weryfikacja jako podstawy naliczenia subwencji oświatowej oraz przygotowywanie analiz o sytuacji oświaty w Powiecie Warszawskim Zachodnim;

  15) opiniowanie projektów planów oraz wniosków w zakresie finansowo – rzeczowym;

  16) weryfikowanie, opiniowanie oraz przygotowywanie do zatwierdzenia organizacji (arkuszy organizacyjnych) powiatowych szkół i placówek oświatowych;

  17) przygotowywanie propozycji w zakresie przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;

  18) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszanymi przez dyrektorów szkół i placówek potrzebami remontowymi i inwestycyjnymi w obiektach powiatowych jednostek organizacyjnych oświaty;

  19) udział w realizacji programów samorządowych, rządowych i z funduszy UE z zakresu edukacji;

  20) kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego oraz nieletnich do młodzieżowych  ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

  21) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego;

  22) organizowanie i nadzór nad doradztwem metodycznym;

  23) współorganizowanie konkursów, zajęć pozalekcyjnych i imprez edukacyjnych o zasięgu ponadszkolnym dla uczniów szkół powiatowych;

  24) współpraca z władzami oświatowymi (Kuratorium Oświaty, ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania).


2.  Z zakresu kultury:

  1) tworzenie sprzyjających warunków i organizowanie działalności kulturalnej na terenie Powiatu;

  2) ustalenie kalendarza imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji i przebiegu;

  3) współdziałanie w organizowaniu świąt państwowych i lokalnych oraz innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych;

  4) organizowanie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno - prawnej, finansowej i kadrowej;

  5) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;

  6) prowadzenie wykazu powiatowych instytucji kultury działających na terenie Powiatu;

  7) opracowywanie propozycji dotyczących finansowania bieżącej działalności instytucji kultury i kontrolowanie wydatkowanych na ten cel środków budżetowych;

  8) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne o ujawnieniu przedmiotu lub terenu posiadającego cechy zabytku i obowiązek powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku i znalezisku archeologicznym;

  9) umieszczanie na zabytkach nieruchomych znaków i informacji dotyczących danego obiektu;

  10) prowadzenie Rejestru Miejsc Pamięci Narodowej;

  11) prowadzenie spraw z zakresu szeroko pojętej wymiany kulturalnej: krajowej i zagranicznej;

  12) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem powiatowych bibliotek publicznych oraz muzeów;

  13) podejmowanie decyzji o zabezpieczeniu dóbr kultury w formie ustanawiania tymczasowego zajęcia;

 

3.    Z zakresu sportu, turystyki i rekreacji:

  1) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu turystyki i rekreacji;

  2) tworzenie warunków materialno-technicznych dla rozwoju rekreacji ruchowej i wspomaganie jej organizacji, w tym:

    a) popularyzacja i reklama rekreacji ruchowej;

    b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych;

    c) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej;

  3) opracowanie planu promocji turystycznej powiatu;

  4) nadzór nad rozwojem i rozbudową bazy turystycznej;

  5) opracowanie planu rozwoju infrastruktury turystycznej;

  6) opracowanie planu pozyskiwania inwestorów w zakresie rozwoju bazy turystycznej;

  7) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w sporcie i kulturze;

  8) inspirowanie działań w zakresie sportu, rekreacji i turystyki we współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi, samorządowymi i państwowymi;

  9) integracja i współpraca ze środowiskiem lokalnym.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STRUKTURA URZĘDU  |  STAROSTWO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook