OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
09:11, 17 grudnia 2018 r. 
Jolanty, Łukasza, Olimpii
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI STOLICĄ KULTURY MAZOWSZA 2018!
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Aktualności

Nabór na wolne stanowisko!

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH
UL. PÓŁNOCNA 18, 05-870 BŁONIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa/kasjer

 

 

 informacje o konkursie
 Klauzula zgody
 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Wymagania podstawowe wobec kandydata:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie: minimum średnie o kierunku ekonomicznym

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw  publicznych,
        
4) staż pracy min. 3 lata ( w tym 1 rok w księgowości budżetowej),

5) bardzo dobra obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

6) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe.

 Wymagania dodatkowe wobec kandydata:

1) podstawowa znajomość przepisów w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług VAT, 

2) umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, odpowiedzialność

3) gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji

4) mile wiedziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub organizacji społecznych

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie realizowała następujący zakres obowiązków:

1) Prowadzenie operacji kasowych (przychód gotówki z banku, wpłaty i wypłaty)

2) Sporządzanie raportów kasowych i przekazywanie ich osobie upoważnionej

3) Przygotowanie dokumentów księgowych do zatwierdzenia i realizacji (sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, klasyfikowanie wg paragrafów)

4) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

5) Naliczanie amortyzacji środków trwałych i sporządzanie sprawozdawczości dot. środków trwałych.

6) Komputerowe przepisywanie pism, instrukcji, zmian w planach dotyczących spraw finansowo-księgowych.

7) Ścisłe przestrzeganie przepisów o gospodarce kasowej, rachunkowości wewnętrznej instrukcji obiegów dokumentów.

8) Księgowanie wszelkich operacji i rozrachunków dotyczących stanu depozytów mieszkańców.

Warunki pracy:

1) pełny wymiar czasu pracy,

2) miejsce pracy -  Dom Pomocy Społecznej w Bramkach

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1) życiorys zawodowy /CV/ - odręcznie podpisany,

2) list motywacyjny - odręcznie podpisany,

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie określony w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, zaświadczenie o kontynuacji studiów

5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

Miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 20.12.2018 r. godz. 15:00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, ul. Północna 18, 05-870 Błonie, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko księgowa/kasjer lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do DPS w Bramkach.

Aplikacje, które wpłyną (liczy się data otrzymania dokumentów przez DPS Bramki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 725 61 27

- Dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony  klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji  postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

 UWAGI:
-
Kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane powyżej i złożą komplet dokumentów to potwierdzających, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu,

- Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy  Społecznej w Bramkach po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,

- Informacja z listą kandydatów spełniających wymogi formalne, zostanie zamieszczona na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej DPS Bramki oraz Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

- Podstawą dalszej rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne, o których terminie kandydaci będą informowani indywidualnie,

- Nadesłane dokumenty nie wybranych kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacji będą niszczone,

- Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane,

- Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

- O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

- Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

- Dokumenty osoby, która zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyjnym  zostaną dołączone do jej akt osobowych.

- Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie:www.bramki.dps.pl -bip oraz www.pwz.pl – bip.

 

 


« powrót do aktualności
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STRUKTURA URZĘDU  |  STAROSTWO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook