OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
12:02, 27 maja 2020 r. 
Amandy, Jana, Juliana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Aktualności

Zaproszenie dla rzeczoznawców.

Zapraszamy do składania wniosków o wpis na listę kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości

 Zarządzenie Nr 78/2019
 Załacznik Nr 1 - wniosek

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 78/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego, z dnia 31 grudnia 2019 roku, zapraszam rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości, do postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, na rok 2020.

O wpis na listę na dany rok kalendarzowy mogą ubiegać się rzeczoznawcy majątkowi, spełniający następujące kryteria:

1)      posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej trzech lat,

2)      wykażą się należytym wykonanie operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich trzech lat, w ilości co najmniej trzydziestu operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych.

Do wniosku o wpis na listę należy dołączyć oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rzeczoznawcę majątkowego, następujących dokumentów:

1)      dokument potwierdzający posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

2)      aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

3)      podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu

4)      aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego,

5)      referencje pochodzące od co najmniej dwóch organów administracji publicznej potwierdzające, że w okresie nie dłuższym niż 3 lata, poprzedzające złożenie wniosku o wpis na listę, rzeczoznawca majątkowy (nie przedsiębiorstwo), wykonał prawidłowo łącznie nie mniej niż trzydzieści operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych, dla co najmniej trzech różnych celów, o których mowa w § 2 Regulaminu,

6)      podpisane oświadczenie o akceptacji Regulaminu zawarte we wniosku o wpis na listę (załącznik nr 1 do Regulaminu),

7)      podpisane oświadczenie o akceptacji i wyrażeniu zgody na ustalanie wynagrodzenia za czynności biegłego wg cennika stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu

 

Wnioski wraz z wymienionymi powyżej dokumentami należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2020 roku, korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub osobiście w Biurze Podawczym Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, pod tym samym adresem.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 733 73 45,
22 733 73 64, 22 733 73 86 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 129/133, pok. nr 19
i pok. nr 138, natomiast Regulamin oraz wszystkie niezbędne załączniki można uzyskać w Biurze Podawczym Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim.

 

 

                                                              Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem

                                                            Dorota Radziszewska


« powrót do aktualności
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook