OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
07:12, 26 lutego 2020 r. 
Bogumiła, Eweliny, Mirosława
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Projekty UE w powiecie

Projekty UE w powiecie

„Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”

Projekt „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja Zarządzania w Administracji Samorządowej. 
 
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.05.02.01-00-007/09-00
 
Projekt będzie realizowany przez 1,5 roku - od kwietnia 2010 do października 2011 roku. Wartość projektu to 1.453 708,79 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 89,28% tj. 1.297 877,79 zł.
 
Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań oraz dostosowanie jakości świadczonych usług administracji publicznej do standardów UE. Na realizację powyższego celu wpłynąć ma osiągnięcie celu ogólnego projektu - podniesienia jakości usług publicznych, świadczonych przez JST biorących udział w projekcie poprzez cykl zadań mający na celu wdrożenie nowych mechanizmów doskonalenia posiadanej wiedzy i kwalifikacji urzędniczek i urzędników.
Wychodząc naprzeciw potrzebom podnoszenia poziomu kwalifikacji przez pracowników i przystosowania się do wymogów UE sześć jednostek samorządu terytorialnego (JST) – Powiat Warszawski Zachodni jako projektodawca (lider), Gminy: Błonie, Kampinos, Leszno, Łomianki i Ożarów Mazowiecki podpisały umowę partnerską, w której zobowiązały się do współpracy w ramach projektu. Szybkie zawiązanie się tej grupy jednostek, zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie szkoleniowym, wskazuje na dobrą współpracę pomiędzy urzędami administracji samorządowej z powiatu warszawskiego zachodniego. Realizacja projektu przyczyni się także do integracji kadry urzędniczej w regionie oraz lepszej jakości pracy.
Beneficjentami projektu są pracownicy Urzędów Gmin z Błonia, Kampinosu, Leszna, Łomianek i Ożarowa Mazowieckiego oraz Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Łącznie w szkoleniach weźmie udział około 252 pracowników samorządowych.
Nabór do udziału w projekcie odbywał się zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”, stworzonym specjalnie na potreby projektu, za pośrednictwem Kierowników urzędów oraz Kierowników poszczególnych wydziałów działających na terenie urzędów objętych realizacją projektu. O możliwości uczestnictwa danego pracownika w szkoleniu decydowało doświadczenie i wiedza oraz zajmowane stanowisko. Na szkolenia zgłosiły się osoby, których stanowiska wymagają ciągłego doskonalenia zawodowego, jak i takie których stanowiska pracy wymagają zdobywania nowych wiadomości. Duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach wykazały także osoby, piastujące stanowiska kierownicze. Zakres szkoleń został opracowany na podstawie ankiety badającej potrzeby szkoleniowe pracowników urzędów.
W ramach projektu odbędzie się łącznie 50 szkoleń ogólnych i specjalistycznych oraz studia podyplomowe o następujących zakresach tematycznych:
1)    Szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta w urzędzie
2)    Szkolenie z zakresu skutecznej komunikacji z klientem urzędu w kontakcie bezpośrednim oraz za pośrednictwem telefonu lub Internetu (e-mail, czat itp.)
3)    Szkolenie z zakresu samodoskonalenia w celu przełamywania stereotypów
4)    Szkolenie z zakresu motywowania pracowników – szkolenie wyjazdowe
5)    Szkolenie z zakresu trudnych rozmów z pracownikami
6)    Techniki autoprezentacji i wystąpień publicznych - szkolenie wyjazdowe
7)    Szkolenie z zakresu efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie
8)    Szkolenie z zakresu efektywnego zarządzania czasem pracy
9)     Szkolenie z zakresu sztuki efektywnego komunikowania się ze współpracownikami z naciskiem na przezywanie konstruktywnej informacji zwrotnej
10) Szkolenie z zakresu komunikacji wewnętrznej w urzędzie z zastosowaniem metod PR (PR wewnętrzny)
11) Szkolenie ze zjawiska stresu i metod przeciwdziałania (z elementami relaksacji)
12) Szkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego
13) Szkolenie z zakresu prawa pracy w administracji publicznej
14) Szkolenie z archiwizacji dokumentów
15) Szkolenie z kontroli i audytu w urzędzie
16) Szkolenie z zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
17) Szkolenie z dyscypliny finansów publicznych oraz kar za jej naruszenie
18) Szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów praktycznych przy udzielaniu zamówień publicznych
19) Szkolenie z informacji publicznej - prawne aspekty dostępu
20) Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w JST
21) Szkolenie z obsługi programu Płatnik
22) Szkolenie z zakresu umów o roboty budowlane i prace projektowe
23) Szkolenie z rozliczanie projektów dofinansowanych z UE
24) Szkolenie z zakresu ustawy o systemie oświaty
25) Szkolenie ze stosowania instrukcji kancelaryjnej
26) Szkolenie z zakresu ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
27) Szkolenie z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska
28) Szkolenie z zakresu ustawa o własności lokali
29) Szkolenie z podstaw prawa cywilnego
30) Szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego
31) Szkolenie z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi
32) Szkolenie z zakresu ISO – przygotowanie do wdrożenia
33) Szkolenie z zakresu ISO – zarządzanie istniejącym systemem
34) Szkolenie z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji
35) Szkolenie z postępowania administracyjnego w administracji dot. zobowiązań niepieniężnych
36) Szkolenie ze źródeł prawa – pojęcie i klasyfikacja (źródła prawa powszechnie obowiązującego, miejscowego i wewnętrznego)
37) Szkolenie z zakresu zasad tworzenia i opiniowania prawa miejscowego oraz innych aktów prawnych wydawanych przez JST
38) Szkolenie z ogłaszania aktów prawnych oraz zbiorów przepisów gminnych i prawa miejscowego w formie elektronicznej (warsztaty)
39) Szkolenie z zakresu ustawy o finansach publicznych
40) Szkolenie dot. FIDIC oraz prawa budowlanego
41) Szkolenie z zakresu pełnomocnictwa oraz poświadczania dokumentów
42) Szkolenia z opłaty skarbowej
43) Szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami i ochrony gruntów rolnych
44) Szkolenie z zakresu ordynacji podatkowej
45) Szkolenie z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
46) Szkolenie z prawa ruchu drogowego
47) Szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn – szkolenie Genderowie
48) Doradztwo w zakresie dobrych praktyk
49) Szkolenie komputerowe Microsoft Office Word
50) Szkolenie komputerowe Microsoft Office Excel
51) Studia podyplomowe

« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STRUKTURA URZĘDU  |  STAROSTWO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook