OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
11:51, 24 lutego 2020 r. 
Boguty, Bogusza, Macieja
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Projekty UE w powiecie

Projekty UE w powiecie

„Aktywność szansą na lepsze jutro”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczęło w 2008 roku realizację projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to projekt systemowy, co rok podpisywane są aneksy do umowy ramowej, w których określona jest kwota na realizację projektu.
     Głównym celem projektu jest wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego  i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrót na rynek pracy.
      Problem dotyczy głównie osób niepełnosprawnych oraz osób przebywających  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych lub opuszczających je. Osoby niepełnosprawne napotykają na szereg barier wynikających m.in. z czynników społecznych, jednak na ich trudną sytuację na rynku pracy, ma wpływ przede wszystkim brak wykształcenia. Osoby te często postrzegane są przez pracodawców jako pracownicy nie mobilni zawodowo. Dlatego tak ważną kwestią jest podniesienie szans poprzez wyeliminowanie barier w postaci niskich kwalifikacji zawodowych oraz braku motywacji do podjęcia pracy.
      Kolejnym elementem projektu są działania zmierzające do wsparcia procesu usamodzielniania się osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze, które nie posiadają wystarczającej pomocy umożliwiającej im szybkie dostosowanie się do samodzielnego życia w nowych warunkach. Należy podkreślić, że wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych o wiele częściej niż młodzież z rodzin naturalnych, posiadają deficyty emocjonalne, społeczne i socjalne, które wpływają na ich gorszą sytuację w życiu społecznym i na rynku pracy. Ponadto dużą barierą jest również sytuacja materialna, która nie pozwala im na korzystanie   z kursów oraz szkoleń oferowanych na rynku, co powoduje ograniczanie w możliwościach nabywania umiejętności lub podnoszenia swoich kwalifikacji niezbędnych z punktu widzenia rynku pracy.
     Również uchodźcy, poza często nieuregulowaną sytuacją prawną, narażeni są na szereg innych problemów, w tym utrudnień związanych ze zdobyciem zatrudnienia.
     Mając na uwadze powyższe projekt przewiduje przeprowadzenie kursów i warsztatów, których tematyka została określona po dokonaniu analizy potrzeb i oczekiwań kobiet  i mężczyzn stanowiących grupę odbiorców projektu.
     Realizacja projektu jest zgodna z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. W żaden sposób nie przyczynia się do dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, religię narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, orientację seksualną.
     Realizowane w ramach projektu działania będą miały pozytywny wpływ na integrację Beneficjentów ze społeczeństwem, a przede wszystkim zwiększą ich szansę na uzyskanie zatrudnienia. Przyczynią się również do podwyższenia aspiracji osobistych i kompetencji zawodowych, co wpłynie na zmniejszenie poziomu deficytów intrapsychicznych i pozwoli na zminimalizowanie zjawiska wyuczonej bezradności.
Projekt będzie realizowany do 2013 roku.
 
Działania: 
   
W 2010 roku realizacja projektu rozpoczęła się od miesiąca kwietnia.
Docelowa grupa beneficjentów projektu liczy 105 osób, w tym 71 osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 34 osoby będące wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.
Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji obejmują następujące działania:
 
dla osób niepełnosprawnych
 • kursy zawodowe: montersko-stolarski, florystyczny, kelnersko-gastronomiczny, sprzątacza –sprzątaczki,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • rehabilitacja w domu dla osób niepełnosprawnych,
 • turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.
 
dla osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • kursy zawodowe: prawo jazdy kategorii B, obsługa wózka widłowego, języka angielskiego, grafiki komputerowej, kadry i płace, rachunkowości, języka miganego,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
 • wyjazdowe warsztaty Pt.: „Dorosłość bezpieczna i aktywna”.
 
Zadania realizowane będą do końca grudnia.
 
 
Informacje o rekrutacji umieszczane są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: www.pcpr.pwz.pl oraz rozpowszechnione w siedzibach  Warsztatów Terapii Zajęciowych, Domach Pomocy Społecznej i Ośrodkach Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 
Adresy placówek:
     
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
 
Dom Pomocy Społecznej w Bramkach
ul. Północna 18
05-870 Błonie
 
Dom Pomocy Społecznej w Sadowej
ul. Jagodowa 2
05-092 Łomianki
 
Ośrodki Pomocy Społecznej
ul. Wyszyńskiego 3, 05-870 Błonie
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
ul. Niepokalanowska 3,  05-085 Kampinos
ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno
ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki
ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Rynek 11,  05-082 Stare Babice
 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bramkach
ul. Północna 18
05-870 Błonie
 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sadowej
ul. Jagodowa 2
05-092 Łomianki

« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STRUKTURA URZĘDU  |  STAROSTWO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook