OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
16:44, 21 stycznia 2021 r. 
Agnieszki, Jarosława, Nory
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Razem Bardziej Sprawni

Razem Bardziej Sprawni

Urzędy Centralne

Adresy stron internetowych urzedów centralnych

więcej
Pomoc w zakresie świadczeń socjalnych i pomocowych

Dane teleadresowe pomocy w zakresie świadczeń socjalnych i pomocowych

więcej
Pomoc w zakresie opieki, wsparcia dziennego, stacjonarnego i zatrudnienia

Dane teleadresowe placówek udzieljących pomoc w zakresie opieki, wsparcia dziennego, stacjonarnego i zatrudnienia

więcej
Pomoc w zakresie pomocy rownież medycznej

Dane teleadresowe placówek udzielających pomocy w zakresie pomocy medycznej

więcej
Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Dane teleadresowe stowarzyszeń i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

więcej
Prawo

Adresy stron internetowych z poradami prawnymi

więcej
Zakres pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne jest stanem dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, radzi sobie ze stresem w codziennym życiu, wydajnie i owocnie pracuje oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty. Prawo do zdrowia psychicznego zagwarantowano w wielu deklaracjach i konwencjach WHO. W Polsce osoby z zaburzeniami psychicznymi objęte są szczególną opieką, zarówno medyczną jak i społeczną. Każdej osobie (dorosłej jak i dziecku) cierpiącej na zaburzenia psychiczne przysługuje prawo do leczenia, a w ramach pomocy społecznej osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą się starć o dostęp do wielu specjalistycznych usług, w tym opiekuńczych w miejscu zamieszkania jak i poza nim. Z uwagi na fakt zaliczania osób z zaburzeniami psychicznymi do grupy osób niepełnosprawnych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm) osobom z zaburzeniami psychicznymi przysługuje też wiele ulg i uprawnień. Zaburzenia psychiczne mogą też stanowić podstawę do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty socjalnej.

Jak skorzystać z pomocy medycznej ?

W ramach świadczeń gwarantowanych przysługuje prawo do leczenia zaburzeń psychicznych. W celu uzyskania pomocy lekarskiej pierwszym miejscem kontaktu powinna być poradnia zdrowia psychicznego. Dostępne są poradnie zdrowia psychicznego dla osób dorosłych jak i poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Korzystanie ze świadczeń z poradniach zdrowia psychicznego nie wymaga skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego). Na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz,1027 z późn. zm.) osobom z zaburzeniami psychicznymi świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie. Należy zaznaczyć, że nieodpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych możliwe jest jedynie wtedy, gdy szpital lub przychodnia zawarł na udzielanie świadczeń kontrakt z NFZ.

Kiedy można otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy należy spełnić następujące warunki:

– być niezdolnym do pracy (orzeka o tym lekarz bądź komisja ZUS)

– mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy (zależny od wieku)

– niezdolność do pracy powinna powstać w okresach o których mowa w art. 57 ust.1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn zm.). Ten warunek nie dotyczy osób które mają długi okres składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn). Aby otrzymać rentę należy złożyć wniosek o rentę do oddziału ZUS. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, informację dotyczącą charakteru i rodzaju pracy, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty poświadczające stan zdrowia. Po złożeniu wniosku, osoba wnioskująca o przyznanie orzeczenia podlega badaniu przez lekarza ZUS, chyba że złożona dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

Lekarz ZUS orzeka:

– całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji,

– całkowitą niezdolność do pracy,

– częściową niezdolność do pracy.

Oraz o okresie na jaki przyznawana jest renta. Zazwyczaj renty orzeka się na okres do 5 lat. Wyjątkowo, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem okresu 5 lat można przyznać rentę na dłuższy okres.

Kto może otrzymać rentę socjalną?

Jest to specyficzna forma renty. Przyznawana jest osobie która jest niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed 18 rokiem życia, w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Aby otrzymać rentę socjalną należy być pełnoletnim i całkowicie niezdolnym do pracy. O niezdolności do pracy w celu uzyskania renty socjalnej orzeka lekarz orzecznik ZUS.

Osobie, która otrzymuje rentę nie przysługują zasiłki stałe i okresowe w rozumieniu przepisów o ustawie o pomocy społecznej.

Orzekanie o niepełnosprawności

O niepełnosprawności orzeka Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Właściwość miejscową powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się na podstawie miejsca stałego pobytu osoby, wobec której ma być wydane orzeczenie.

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może złożyć osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy. Wniosek można złożyć osobiście, drogą pocztową, jak też za pośrednictwem odpowiedniego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

więcej
Co zrobić, aby uzyskać pomoc społeczną?

W celu uzyskania pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy zwrócić się do najbliższego względem miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej - w gminach mogą być to gminne ośrodki pomocy społecznej (gops), w miastach miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej (mops). Osoba ubiegająca się o pomoc społeczną zobowiązana jest posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tej formy pomocy. Zaświadczenie to powinno być wystawione przez lekarza psychiatrę. Ośrodek pomocy społecznej wysyła pracownika socjalnego do osoby, która stara się o przyznanie opieki, w celu oceny

jego sytuacji życiowej i określenia zakresu dalszej pomocy społecznej. Pomoc społeczna może być udzielana w domu osoby starającej się o świadczenia jak i poza jej miejscem zamieszkania

Pomoc poza miejscem zamieszkania

Osobie, z zaburzeniami psychicznymi, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej świadczą opiekę całodobową. Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej wszczyna ośrodek pomocy społecznej na wniosek osoby, bądź jej przedstawiciela ustawowego, która ubiega się o miejsce w takim domu. Skierowanie do domu pomocy społecznej może też nastąpić z urzędu. Ostateczną decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o pobyt.

więcej
Poradnictwo zawodowe i aktywizacja zawodowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą korzystać z zajęć, które mają na celu ich rehabilitację zawodową i społeczną. Zajęcia te prowadzone są w formie warsztatów terapii zajęciowej. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi skoncentrowana jest na rozwoju każdego uczestnika, uczenia samodzielności oraz przygotowywania do podjęcia pracy zawodowej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie. Integracja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi realizowana jest również przez centra integracji społecznej.

więcej
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook