OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
12:44, 24 lutego 2020 r. 
Boguty, Bogusza, Macieja
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Razem Bardziej Sprawni

Razem Bardziej Sprawni
Orzekanie o niepełnosprawności

O niepełnosprawności orzeka Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Właściwość miejscową powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się na podstawie miejsca stałego pobytu osoby, wobec której ma być wydane orzeczenie.

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może złożyć osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy. Wniosek można złożyć osobiście, drogą pocztową, jak też za pośrednictwem odpowiedniego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dla osób powyżej 16 r. ż. ustala się jeden z trzech stopni niepełnosprawności:

– znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną

do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającej w codziennym życiu stałej lub długotrwałej opieki i pomocy,

– umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającej w codziennym życiu czasowej lub częściowej pomocy,

– lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w istotny sposób obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. W przypadku osób do 16 r. ż. nie ustala się stopnia niepełnosprawności.

Należy zaznaczyć, że w Polsce od 1 września 1997 r. obowiązuje dwutorowy system orzecznictwa, Zakład Opieki Społecznej orzeka o niezdolności do pracy i przyznaje rentę, natomiast Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekają o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami do ulg i uprawnień. Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera w sobie informację o przyczynie niepełnosprawności (jest to przydatne przy ubieganiu się o niektóre ulgi) oraz o tzw. wskazaniach (np. konieczność pracy w szczególnych warunkach czy praw do karty parkingowej).

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności może uprawnić do różnorakich ulg min: ulg podatkowych, komunikacyjnych, karty parkingowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby, korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki, zwolnień z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radio-telefonicznych, udogodnień związanych z usługami pocztowymi, ulgowych biletów do muzeum. Osoby Niepełnosprawne mają też szczególne uprawnienia na rynku pracy, a ich pracodawcy mogą ubiegać się o refundację części kosztów płacy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oprócz

tego orzeczenie o niepełnosprawności jest też podstawą do starania się o możliwość zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawodowej, a także umożliwia korzystanie z różnych szkoleń specjalistycznych czy udziału w warsztatach terapii zajęciowej.

Uwaga: orzeczenia ZUS i Zespołu ds. orzekania można posiadać niezależnie od siebie.

W przypadku kiedy osoba niepełnosprawna lub rodzina osoby niepełnosprawnej nie jest w stanie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przysługują świadczenia pomocy społecznej. Pomoc, która może być udzielona osobie z zaburzeniami psychicznymi stanowi udzielanie usług opiekuńczych oraz przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej.

Udzielanie usług opiekuńczych, również specjalistycznych, obejmuje pomoc w zakresie:

– zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym opiekę higieniczną oraz zaleconą przez lekarza pielęgnację;

– uczenia umiejętności samodzielnego życia;

– ułatwienia dostępu do edukacji i kultury;

– załatwiania spraw urzędowych

– uzyskania zatrudnienia;

– gospodarowania pieniędzmi;

– zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rewalidacyjnych.

Usługi te przyznawane są osobom, które wymagają pomocy innych osób, ale rodzina nie może tej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która występuje o pomoc lub w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy. Udzielanie specjalistycznych usług opiekuńczych jest odpłatne. Wysokość opłaty ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy na miejsce zamieszkania osoby starającej się o przyznanie pomocy w oparciu o kryterium dochodowe, które w przypadku usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 477 zł na osobę. Osoby, których dochód nie przekracza 477 zł są zwolnione z opłaty.

Przyznawanie pomocy finansowej lub rzeczowej, obejmuje przyznanie:

– zasiłku stałego, przyznawanego osobie niezdolnej do pracy, wypłacanego w wysokości do 444 zł miesięcznie;

– zasiłku okresowego, przyznawanego w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie, wypłacanego w wysokości do 418 zł miesięcznie (okres na jaki przyznane zostanie świadczenie ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy);

– zasiłku celowego, przyznawanego w szczególności na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STRUKTURA URZĘDU  |  STAROSTWO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook