OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
12:39, 24 lutego 2020 r. 
Boguty, Bogusza, Macieja
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Razem Bardziej Sprawni

Razem Bardziej Sprawni
Pomoc poza miejscem zamieszkania

Osobie, z zaburzeniami psychicznymi, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej świadczą opiekę całodobową. Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej wszczyna ośrodek pomocy społecznej na wniosek osoby, bądź jej przedstawiciela ustawowego, która ubiega się o miejsce w takim domu. Skierowanie do domu pomocy społecznej może też nastąpić z urzędu. Ostateczną decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o pobyt.

W przypadku nie wyrażenia przez osobę z zaburzeniami psychicznymi zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej i jednoczesnej konieczności sprawowania opieki nad taką osobą poza miejscem zamieszkania, o skierowaniu do domu pomocy społecznej orzeka sąd. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny i wynosi nie więcej niż 70% dochodu netto osoby ubiegającej się przyjęcie (może to być również świadczenie emerytalne lub rentowe). Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej może wnieść też rodzina chorego, ale też gmina która kieruje wnioskodawcę.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty w domu pomocy społecznej.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi o pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym udzielanie usług opiekuńczych lub wydawanie posiłku mogą starać się też …..środowiskowych domach samopomocy.

Domy te świadczą usługi dzienne lub usługi całodobowe. W środowiskowym domu samopomocy można uzyskać pomoc w zakresie:

– funkcjonowania w codziennym życiu,

Pomoc poza miejscem zamieszkania

– rozwijania umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

– trening umiejętności spędzania wolnego czasu,

– poradnictwo psychologiczne

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

– pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

– niezbędną opiekę,

– terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe i turystyczne,

– umożliwienie spożywania gorącego posiłku

– poradnictwo dotyczące uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia,

Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku. Usługi w domu są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. Okres korzystania z całodobowego pobytu w środowiskowym domu samopomocy w danym roku kalendarzowym nie może być dłuższy niż 8 miesięcy. Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie

lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada. Odpłatność za usługi całodobowe wynoszą 70% dochodu osoby korzystającej z usług środowiskowego domu samopomocy.

Odpłatność za usługi dzienne wynosi 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm)

W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba z zaburzeniami psychicznymi może korzystać również z usług opiekuńczych oraz bytowych udzielanych w rodzinnym domu pomocy. Usługi w rodzinnym domu pomocy udzielane są całodobowo, a pobyt w nim może być świadczony dla grup 3-8 osobowych.

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STRUKTURA URZĘDU  |  STAROSTWO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook