OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
15:07, 07 08 2020 r. 
Donaty, Olechny, Kajetana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Struktura Urzędu

Struktura Urzędu
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Naczelnik - Ewelina Degowska

Telefony:

Naczelnik - 22 733 - 72 - 77; e-mail edegowska@pwz.pl

Pracownicy - 22 733 - 72 - 71

Zamówienia Publiczne - 22 733 72 12

Informatycy - 22 733 - 72 - 72


Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji realizuje zadania:


1. Z zakresu inwestycji i remontów

  1) uczestnictwa w opracowywaniu wieloletnich programów inwestycyjnych;

  2) przygotowania wymaganej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;

  3) uczestnictwa w przygotowywaniu materiałów przetargowych dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;

  4) organizacja i nadzór remontów bieżących i konserwacji infrastruktury Starostwa;

  5) organizacja nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi;

  6) rozliczania oraz przekazywanie do użytkowania zrealizowanych zadań;

  7) przygotowywania dokumentacji związanej z przeglądami technicznymi budynków Starostwa;

  8) gromadzenia i przechowywania dokumentacji budynków i budowli Starostwa;

  9) prowadzenia książek obiektów budowlanych Starostwa.

 

2. Z zakresu nadzoru i wykonywania zadań wynikających z prawa zamówień publicznych oraz prowadzenie obsługi biurowej komisji ds. zamówień publicznych, w szczególności:

  1) prowadzenie rejestru udzielanych przez Starostwo zamówień publicznych;

  2) określanie procedur prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

  3) przygotowywanie (wspólnie z Wydziałami wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania) dokumentacji przetargowej zgodnej z przepisami wynikającymi z ustawy Pzp. Wydziały wnioskujące o przeprowadzenie postępowania są zobowiązane do opracowania załącznika merytorycznego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

  4) przygotowywanie i zamieszczanie ogłoszeń (Biuletyn Zamówień Publicznych UZP, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Biuletyn Informacji Publicznej PWZ, tablica informacyjna Starostwa) o wszczętych i zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

  5) udzielanie wyjaśnień i przygotowywanie (wspólnie z Wydziałami wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania) odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania przed złożeniem przez Wykonawców ofert, z zachowaniem terminów przewidzianych ustawą Pzp;

  6) wspólnie z Wydziałami wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania dokonywanie oceny złożonych ofert, ich zgodności z ustawą Pzp i SIWZ;

  7) wzywanie Wykonawców do ewentualnych wyjaśnień treści złożonych ofert oraz koniecznych uzupełnień oświadczeń i dokumentów;

  8) sporządzanie protokołów oraz dokumentacji podstawowych czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami;

  9) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć na złożone przez Wykonawców odwołania oraz występowanie w imieniu Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą;

  10) opracowywanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Starostwo oraz bieżące ich aktualizowanie;

3. Z zakresu obsługi administracyjnej:

  1) opracowywanie projektu planu wydatków finansowych związanych z bieżącym utrzymaniem Starostwa;

  2) administrowanie budynkami Starostwa, w tym przygotowywanie umów cywilnoprawnych na dostawę mediów, odbiór odpadów komunalnych oraz udostępnianie powierzchni użytkowych;
   3) realizacja zamówień związanych z zapewnieniem wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne urządzenia techniczne, materiały biurowe oraz meble;

  4) prowadzenie spraw związanych z bieżącym zaopatrzeniem Starostwa;

  5) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;

  6) nadzorowanie napraw i konserwacji sprzętu, środków trwałych i wyposażenia Starostwa;

  7) zabezpieczenie łączności telefonicznej, faksowej, internetowej i alarmowej w Starostwie;

  8) prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku Starostwa, z wyjątkiem ewidencji gruntów;

  9) gospodarowanie samochodami służbowymi Starostwa;

 10) utrzymanie czystości i porządku w budynku Starostwa oraz w jego otoczeniu;

 11) koordynowanie całością spraw związanych z otwieraniem, zamykaniem i zabezpieczeniem budynku;

 12) realizacja zamówień dotyczących zakupu pieczątek oraz tablic informacyjnych; 

 13) prowadzenie rejestru oraz realizacja zamówień dotyczących pieczęci urzędowych;

 14) organizowanie imprez okolicznościowych dla pracowników Starostwa;

 

4. Z zakresu obsługi informatycznej:

  1) prowadzenie obsługi informatycznej Starostwa;

  2) zapewnianie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym;

  3) zabezpieczenie systemu informatycznego Starostwa przed nieuprawnionym dostępem;

  4) instalowanie i testowanie oprogramowania użytkowego;

  5) nadzór informatyczny nad elektronicznym obiegiem dokumentów;

  6) konserwacja sprzętu komputerowego;

  7) usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego;

  8) planowanie i bieżąca realizacja zadań w ramach przedsięwzięć informatycznych Starostwa;

  9) przygotowanie specyfikacji technicznej do przetargów publicznych na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych;


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook