OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
14:05, 07 08 2020 r. 
Donaty, Olechny, Kajetana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Struktura Urzędu

Struktura Urzędu
Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego Starosta Warszawski Zachodni uprzejmie informuje, że na podstawie  art. 15 zzs i art. 15 zzr Ustawy z 31 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 568),

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów (…) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.  

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OD DNIA 1 KWIETNIA 2020 r. WSZYSTKIE TERMINY NAŁOŻONYCH NA INWESTORÓW OBOWIĄZKÓW UZUPEŁNIENIA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW ULEGAJĄ ZAWIESZENIU.

TERMINY TE WZNOWIĄ SWÓJ BIEG OD DNIA OGŁOSZENIA USTANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII W POLSCE.

Ponadto informuje się, że w związku z istniejącym stanem epidemii i dotyczącym go Zarządzeniem Nr 21 Starosty Warszawskiego Zachodniego w starostwie powiatowym została wprowadzona praca zdalna. Do dnia ogłoszenia ustania zagrożenia epidemicznego lub ogłoszenia ustania epidemii, ze względu na bezpieczeństwo naszych mieszkańców nie jest możliwy bezpośredni kontakt interesanta z urzędnikiem prowadzącym sprawę. Możliwy jest kontakt drogą pocztową, telefoniczną i mailową.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ul. Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki

(wejście główne „A”)

 

Sekretariat:

TEL.: 22 733 72 23

E-MAIL: architektura@pwz.pl

 

GODZINY PRACY:

Poniedziałek:               9.00 – 17.00

Wtorek – Piątek:         8.00 – 16.00

 

Biuro Podawcze, Informacja oraz Rejestracja Dzienników Budowy:

Poniedziałek:               9.00 – 17.00

Wtorek – Piątek:         8.00 – 16.00

TEL. : 22 733 72 21

 

Przyjęcia Interesantów:

Poniedziałek, Środa:   14.00 – 16.00

Wtorek, Piątek:             8.00 – 10.00

UWAGA!!! CZWARTEK: DZIEŃ WEWNĘTRZNY

 

OPŁATY:

OPŁATY SKARBOWE NALEŻY UISZCZAĆ NA PODANY NIŻEJ RACHUNEK BANKOWY

49 1240 6973 1111 0010 8703 4652

DOWÓD WNISIENIA OPŁATY SKARBOWEJ MUSI BYĆ WYSTAWIONY NA INWESTORA !

 

 

KIEROWNICTWO:

Naczelnik: Anna Kowalska

TEL.: 22 733 72 23

E-MAIL: akowalska@pwz.pl

 

Przyjęcia Interesantów – pokój 220, wejście przez sekretariat – pokój 217

Poniedziałek, Środa:   14.00 – 16.00

Piątek:                          8.00 – 10.00

PRACOWNICY:

SEKRETARIAT – pokój 217:

TEL.: 22 733 72 23

Młodszy Referent Natalia Lewandowska

E-MAIL: architektura@pwz.pl

 

POKÓJ 217A:

Obsługa Interesantów:

Podinspektor Eliza Królak

E-MAIL: ekrolak@pwz.pl

Pomoc administracyjna Iwona Durka

E-MAIL: idurka@pwz.pl

Pomoc administracyjna Dorota Sajkowska

E-MAIL: dsajkowska@pwz.pl

Młodszy referent Marta Wołczyńska

E-MAIL: mwolczynska@pwz.pl

 

POKÓJ 218:

TEL.: 22 733 72 24

Inspektor Grażyna Mąkosa

E-MAIL: gmakosa@pwz.pl

Inspektor Marzena Narewska

E-MAIL: mnarewska@pw.pl

Inspektor Bożena Wasiak

E-MAIL: bwasiak@pwz.pl

 

POKÓJ 219 (WEJŚCIE PRZEZ POKÓJ 218):

TEL.: 22 733 72 22, 22 733 72 25

Inspektor Dominika Kowalska

E-MAIL: dkowalska@pwz.pl

Inspektor Marta Szajko

E-MAIL: mszajko@pwz.pl

Inspektor Iwona Skuza

E-MAIL: iskuza@pwz.pl

Podinspektor Adriana Nagrodzka - Kubik

E-MAIL: anagrodzka@pwz.pl

Inspektor Andrzej Jakubowski

E-MAIL: ajakubowski@pwz.pl

Inspektor Elżbieta Salamon

 E-MAIL: esalamon@pwz.pl

 

 

POKÓJ 227:

TEL.: 22 733 72 27

Główny specjalista Iwona Suszczyńska – Zienkiewicz

E-MAIL:  isuszczynska@pwz.pl

Inspektor Iwona Palczak

E-MAIL: ipalczak@pwz.pl

Inspektor Elżbieta Kowalska

E-MAIL: ekowalska@pwz.pl

Podinspektor Iwona Szuba

E-MAIL: iszuba@pwz.pl

Inspektor Joanna Lisiecka – Felczak

 E-MAIL: jlisiecka@pwz.pl

Inspektor Ewa Piwowarska

E-MAIL: epiwowarska@pwz.pl

 

POKÓJ 223:

Instalacje gazowe:

TEL.: 22 733 72 28

Pomoc administracyjna Żaneta Pamięta

E-MAIL: zpamieta@pwz.pl

Podinspektor Weronika Grabowska

E-MAIL: wgrabowska@pwz.pl

 

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania z zakresu:

1. Z zakresu określonego w ustawie Prawo budowlane, w szczególności:

  1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego, w tym:

    a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;

    b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;

    c) zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy  technicznej w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;

    d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

    e) stosowania w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.

  2) przygotowywanie decyzji administracyjnych i inne działania w sprawach określonych ustawą, a w szczególności:

    a) prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym również nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego;

    b) prowadzenie postępowań  i przygotowanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;

    c) przyjmowanie zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę;

    d) przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek niewymagających pozwolenia na rozbiórkę;

    e) przyjmowanie zgłoszeń z projektem robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz publikowanie informacji ich dotyczących w biuletynie informacji publicznej Starostwa;

    f) zgłaszanie sprzeciwu w sprawach zgłoszeń jak wyżej, to jest robót niewymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;

    g) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;

    h) przygotowanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;

    i) przyjmowanie zgłoszeń lub wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

    j) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

    k) wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;

    l) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów w sprawach o pozwolenie na budowę; udzielanie informacji o zarchiwizowanych sprawach;

    m) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych w celach statystycznych i kontrolnych dla Wojewody Mazowieckiego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  3) uczestnictwo na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowych.

  4) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:

     a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc  publicznych;

     b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

2. Z zakresu określonego w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności:
  1) prowadzenie analizy i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszącego się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;

  2) opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

3. Z zakresu określonego w ustawie o własności lokali:

  1) stwierdzenie, że dana izba lub zespół izb stanowi samodzielny lokal mieszkalny.

4. Z zakresu określonego w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a w szczególności:

  1) prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji administracyjnych określonych ustawą, to jest decyzji na realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg powiatowych i gminnych; publikowanie informacji ich dotyczących w biuletynie informacji publicznej Starostwa.

 

Druki do pobrania znajdują się na http://bip.pwz.pl


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook