OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
14:02, 07 08 2020 r. 
Donaty, Olechny, Kajetana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Struktura Urzędu

Struktura Urzędu
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Telefony:

- Naczelnik Wydziału – 22 733 72 45, pokój 210

- leśnictwo (w tym zaświadczenia o lasach), zezwolenia na utrzymanie chartów – 22 733 72 46, pokój 208

- rybactwo śródlądowe (wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb) – 22 722 72 47, pokój 207

- pozwolenia i zezwolenia na gospodarkę odpadami, rejestracja zwierząt CITES – 22 733 72 48, pokój 209

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizuje zadania z zakresu:


1. Zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności:

  1) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

  2) udostępnianie informacji o środowisku;

  3) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia;

  4) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

  5) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

  6) wydawanie decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;

  7) wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty negatywnie oddziałujące na środowisko do ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

  8) wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie pozwoleń oraz cofanie, ograniczenie i zmiana pozwoleń;

  9) prowadzenie spraw związanych z dotacjami na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

2.  Zadania określone w ustawie Prawo wodne, w szczególności:

3.  Zadania określone w ustawie o odpadach, w szczególności:

  1) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów;

  2) wydawanie zezwoleń na zbieranie, transport lub przetwarzanie odpadów;

  3) prowadzenie rejestru prowadzących transport odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów oraz wydawanie zaświadczeń.

4. Zadania określone w ustawie o ochronie przyrody, w szczególności:

  1) prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;

  2) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy.

5. Zadania określone w ustawie o rybactwie śródlądowym, w szczególności:

  1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

  2) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb.

6. Zadania określone w ustawie o lasach (w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa), w szczególności:

  1) nadzór nad gospodarką leśną;

  2) wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów;

  3) cechowanie pozyskanego drewna i wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna;

  4) wydawanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów;

  5) wydawanie w przypadkach losowych, na wniosek właściciela lasu decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzania lasów lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

7. Zadania określone w ustawie Prawo łowieckie, w szczególności:

  1) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;

  2) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich.

8. Zadanie  określone w ustawie o ochronie zwierząt.

9. Zadanie określone w ustawie o transporcie kolejowym:

  1) wydawanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

10. Zadania określone w ustawie o  systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych, w szczególności wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.

11. Zadania określone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych tj. kontrola zawierania przez rolników ubezpieczeń obowiązkowych OC oraz ubezpieczeń budynków rolniczych.

12. Zadania wynikające z ustawy o odpadach wydobywczych.

13. Inne zadania z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa wynikające z obowiązujących przepisów.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook