OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
14:00, 07 08 2020 r. 
Donaty, Olechny, Kajetana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Struktura Urzędu

Struktura Urzędu
Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Telefony kontaktowe:

Naczelnik Wydziału - 22 733 73 00

Informacja i wydawanie dowodów rejestracyjnych- 22 733 73 01,04

Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów – 22 733 73 02;

e - mail: rejestracjapojazdow@pwz.pl

Rejestracja, fax - 22 733 73 05

Kierownik Referatu Praw Jazdy - 22 733 73 15;

e - mail: referatprawjazdy@pwz.pl

Przyjmowanie wniosków i wydawanie praw jazdy – 22 733 73 08

Prawa Jazdy - 22 733 73 09

Fax - 22 733 73 10


Filia Wydziału w Łomiankach:

sprawy związane z uprawnieniami kierowców - tel. 22 888 98 76

sprawy związane z rejestracją pojazdów  - tel.  22 888 98 75

 

1. Kierownik Referatu Transportu, OSK i SKP - 22 733 73 13

2. Transport, Licencje i Zaświadczenia – 22 733 73 12

3. e - mail: transport@pwz.pl

4. OSK i SKP 22 733 73 14

 

Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania:

 

1. Z zakresu rejestracji pojazdów:

  1) rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce;

  2) rejestracja pojazdu, który był zarejestrowany w Polsce;

  3) rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy;

  4) rejestracja pojazdu marki SAM;

  5) rejestracja pojazdu zabytkowego;

  6) rejestracja czasowa na wniosek właściciela pojazdu;

  7) czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;

  8) zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego;

  9) zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji gazowej;

 10) wpisanie lub wykreślenie zastawu rejestrowego;

 11) wpisanie lub wykreślenie adnotacji: HAK, TAXI, L, EURO i innych adnotacji urzędowych;

 12) zmiany rodzaju pojazdu;

 13) wydawanie decyzji administracyjnych, w tym dotyczących nadania cech identyfikacyjnych pojazdu;

 14) przyjmowanie od policji oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz zwracanie ich po ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie;

 15) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych;

 16) wyrejestrowanie pojazdu;

 17) wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy;

 18) wyznaczenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg z trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

 19) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów, o których mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

 20) prowadzenie postępowania w sprawach o przepadek na rzecz powiatu pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

2. Z zakresu uprawnień do kierowania:

  1) wydawanie praw jazdy lub pozwoleń do kierowania tramwajem osobom ubiegającym się po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem oraz wtórników tych dokumentów;

  2) wymiana praw jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem;

  3) wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem;

  4) zwrot zatrzymanych praw jazdy;

  5) cofanie uprawnień do kierowania pojazdami;

  6) przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami;

  7) zatrzymywanie praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym;

  8) wymiana praw jazdy wydanych za granicą przez Państwo członkowskie Unii Europejskiej, Państwo – Stronę konwencji o ruchu drogowym;

  9) wymiana praw jazdy wydanych za granicą przez Państwa nieokreślone w konwencjach o ruchu drogowym;

 10) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;

 11) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;

 12) przekazywanie akt kierowców do innych urzędów;

 13) wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych związanych z kategorią zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi na podstawie orzeczonych środków karnych w postaci zakazu kierowania pojazdami oraz na wniosek Wojewódzkiego Komendanta Policji;

 14) wydawanie decyzji administracyjnych na badania lekarskie i psychologiczne na podstawie orzeczonych środków karnych;

 15) wydawanie decyzji administracyjnych kierujących na badania psychologiczne na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji;

 16) wydawanie profilu kandydata na kierowcę;

 17) wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane;

 18) wydawanie praw jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.

 

3. Z zakresu nadzoru nad działalnością gospodarczą regulowaną przedsiębiorców prowadzących  ośrodki szkolenia kierowców:

  1) prowadzenie spraw związanych z wpisem do rejestru działalności regulowanej   przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;

  2) prowadzenie spraw związanych z wykreśleniem z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;

  3) kontrola i nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców;

  4) analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku.


4. W zakresie prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców.


5. W zakresie skreślenia z ewidencji instruktorów i wykładowców za rażące naruszenia przepisów w ramach szkolenia.


6. W zakresie kontroli szkolenia oraz kwalifikacji osób prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców.


7. Z zakresu nadzoru nad działalnością gospodarczą regulowaną przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów:

  1) prowadzenie spraw związanych z wpisem do rejestru działalności regulowanej   przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

  2) prowadzenie spraw związanych z wykreśleniem z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

  3) kontrola i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów;

  4) kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych i prowadzenia dokumentacji związanej z tymi badaniami.


8. W zakresie prowadzenia ewidencji diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów.


9. W zakresie wydawania i cofania uprawnień diagnostów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.


10. Z zakresu transportu drogowego:

  1) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy;

  2) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana oraz cofnięcie licencji i wpisów do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób samochodem osobowym oraz na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

  3) wydawanie odmowa wydania, zmiana oraz cofnięcie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;

  4) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne dla przedsiębiorców wykonujących niezarobkowy (nieodpłatny) przewóz osób i rzeczy jako działalność pomocniczą w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;

  5) wydawanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;

  6) sprawowanie kontroli nad przedsiębiorcami w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy oraz przewozów na potrzeby własne;

  7) uzgadnianie planowanych tras komunikacyjnych przebiegających przez powiat;

  8) opracowywanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;

  9) koordynacja działań związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

 10) wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

 

11. W ramach Wydziału funkcjonują:


   1) Referat Rejestracji Pojazdów (KT.I) realizuje zadania określone w ust. 1;

  2) Referat Praw Jazdy (KT.III) realizuje zadania określone w ust. 2;

  3) Referat Transportu, OSK, SKP (KT.IV) realizuje zadania określone w ust. 3,4,5,6,7,8,9,10;

  4) Filia w Łomiankach (KT.II) realizuje zadania określone w ust. 1 pkt 1-17, ust. 2, oraz częściowo zadania realizowane przez Referat: Transportu, OSK  i SKP dla mieszkańców Miasta i Gminy Łomianki;


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook