OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
13:52, 07 08 2020 r. 
Donaty, Olechny, Kajetana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Struktura Urzędu

Struktura Urzędu
Służba Geodezyjna i Kartograficzna

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Budynek B, telefon +48 22 733 73 40 (sekretariat)

+48 22 733 73 65 oraz +48 22 733 73 66 (obsługa interesantów)

faks +48 22 733 73 41, e-mail: geodezjasekretariat@podgik.pwz.pl

strona internetowa: http://www.podgik.pwz.pl http://www.pwz.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Przed budynkiem Służby Geodezyjnej znajduje się parking z miejscami dla niepełnosprawnych. Obsługa interesantów odbywa się w holu głównym na parterze budynku. W holu głównym znajduje się również kasa dla interesantów.

W ramach struktury organizacyjnej funkcjonują:
Geodeta Powiatowy
Zespół Obsługi Służby Geodezyjnej
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydział Geodezji

Dariusz Pręgowski - Geodeta Powiatowy
pierwsze piętro, pokój 107, budynek B,
telefon +48 22 733 73 40, faks +48 22 733 73 41
e-mail: geodetapowiatowy@podgik.pwz.pl
godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Biura, po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie.

Geodeta Powiatowy

Do zadań Geodety Powiatowego należy:

1) nadzór nad realizacją zadań rządowych powierzonych Staroście jako organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
2) koordynowanie działań komórek organizacyjnych realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii;
3) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w celu prawidłowej realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii;
4) planowanie budżetu na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz kontrola jego wykonania;

5) współpraca z organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz innymi organami administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków;
6) sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej geodezji i kartografii;
7) przygotowywanie analiz, ocen i bieżących informacji dotyczących spraw z zakresu geodezji i kartografii;
8) przygotowanie zamówień publicznych związanych z wykonywaniem zadań Starosty w dziedzinie geodezji i kartografii;
9) prowadzenie spraw prorozwojowych dotyczących rozbudowy baz danych przestrzennych z obszaru powiatu;
10) przygotowywanie uchwał Rady i Zarządu związanych z zakresem obowiązków;

11) reprezentowanie Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawach dotyczących geodezji i kartografii zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.

Zespół Obsługi Służby Geodezyjnej

 

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

budynek B

godziny urzędowania:

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Zespół Obsługi Służby Geodezyjnej realizuje zadania związane z zapewnieniem warunków prawidłowego działania i wsparcia merytorycznego Wydziału Geodezji i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


W skład zespołu wchodzą:

Magdalena Błazeusz - Sekretarka

I piętro, pokój 105, budynek B

telefon +48 22 733 73 40,

faks +48 22 733 73 41

e-mail: geodezjasekretariat@podgik.pwz.pl

mblazeusz@podgik.pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Obsługa kancelaryjna, sekretarska i biurowa w tym: obsługa interesantów i pracowników Wydziału Geodezji i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie czynności administracyjnych, współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa, a także wykonywanie czynności materialno-technicznych wspomagających obydwa wydziały i prowadzenie ewidencji administracyjnych ich dotyczących.


Aleksandra Szwedo-Tyniec – Radca Prawny

I piętro, pokój 115, budynek B

telefon +48 22 733 73 40, faks +48 22 733 73 41

e-mail: aszwedo-tyniec@podgik.pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Obsługa prawna, w tym przygotowywanie projektów umów, opiniowanie postanowień i decyzji administracyjnych, doradztwo prawne w zakresie prowadzonych zadań przez Wydział Geodezji i Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Geodetę Powiatowego. Reprezentowanie Skarbu Państwa – Starosty Warszawskiego Zachodniego przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi w postępowaniach związanych z jego zadaniami w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Aleksandra Stromecka – Inspektor

I piętro, pokój 115, budynek B

telefon +48 22 733 73 56, faks +48 22 733 73 41

e-mail: astromecka@podgik.pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Monitorowanie realizacji zadań w sferze geodezji i kartografii, wsparcie w przygotowaniu warunków technicznych dla wszczynanych zamówień publicznych i przygotowaniu dla nich dokumentacji formalnej, wsparcie w zabezpieczeniu środków budżetowych, monitorowanie realizacji budżetu, koordynowanie przedsięwzięć projektowych i zamówień publicznych wspólnych dla Wydziału Geodezji i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, sprawozdawczość.

 

Anna Andrzejczak – Główny Specjalista

I piętro, pokój 112, budynek B

telefon +48 22 733 73 76, faks +48 22 733 73 41

e-mail: aandrzejczak@podgik.pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Wsparcie merytoryczne w zakresie modelowania prowadzonych baz danych PZGiK oraz współpraca z autorami wykorzystywanych aplikacji informatycznych i obsługą informatyczną Starostwa. Rozbudowa baz danych informacji o terenie i zapewnienie publikowania tych danych w dedykowanym do tego celu serwisie internetowym, a także udostępnianie baz danych zainteresowanym i uprawnionym podmiotom zewnętrznym.

 

1. Zespół Obsługi Służby Geodezyjnej realizuje zadania związane z zapewnieniem warunków prawidłowego działania i wsparcia merytorycznego Wydziału Geodezji i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez:
a) obsługę kancelaryjną, sekretarską i biurową w tym: obsługę interesantów i pracowników obydwu wydziałów w zakresie czynności administracyjnych, współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa, a także wykonywanie czynności materialno-technicznych wspomagających obydwa wydziały i prowadzenie ewidencji administracyjnych ich dotyczących;
b) obsługę prawną, w tym przygotowywanie projektów umów, opiniowanie postanowień i decyzji administracyjnych, doradztwo prawne w zakresie prowadzonych zadań przez obydwie komórki i Geodetę Powiatowego;
c) monitorowanie realizacji zadań w sferze geodezji i kartografii, wsparcie w przygotowaniu warunków technicznych dla wszczynanych zamówień publicznych i przygotowaniu dla nich dokumentacji formalnej, wsparcie w zabezpieczeniu środków budżetowych, monitorowanie realizacji budżetu, koordynowanie przedsięwzięć projektowych i zamówień publicznych wspólnych dla obydwu komórek, sprawozdawczość;
d) wsparcie merytoryczne w zakresie modelowania prowadzonych baz danych PZGiK oraz współpraca z autorami wykorzystywanych aplikacji informatycznych i obsługą informatyczną Starostwa.
2. Zadaniem Zespołu jest rozbudowa baz danych informacji o terenie i zapewnienie publikowania tych danych w dedykowanym do tego celu serwisie internetowym, a także udostępnianie baz danych zainteresowanym i uprawnionym podmiotom zewnętrznym.
3. Radca prawny wchodzący w skład Zespołu, reprezentuje Skarb Państwa – Starostę Warszawskiego Zachodniego przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi w postępowaniach związanych z jego zadaniami w dziedzinie geodezji i kartografii.


Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Dane dotyczące kierownictwa Wydziału:

Anna Jagiełło-Wójcik - Naczelnik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

I piętro, pokój 106, budynek B

wejście przez sekretariat - przez pokój 105 na I piętrze

telefon +48 22 733 73 40, faks +48 22 733 73 41

e-mail: awojcik@podgik.pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

 

W ramach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonuje:

Referat Aktualizacji Baz Danych PZGiK

Iwona Regulska - Kierownik Referatu

parter, pokój 8, budynek B

telefon +48 22 733 73 62,

faks +48 22 733 73 41

e-mail: iregulska@podgik.pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

 

Do zakresu działania referatu należy aktualizacja danych stanowiących obiekty bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, ewidencji gruntów i budynków i rejestru cen i wartości nieruchomości na podstawie wpływających do Starosty dokumentów uzasadniających zmiany tych danych, a także na podstawie aktów normatywnych i danych innych rejestrów publicznych. Zadaniem Referatu jest archiwizacja dokumentów uzasadniających zmiany w bazie ewidencji gruntów i budynków.

 

Marek Wojtowicz - Przewodniczący Zespołu Koordynacji Usytuowania Projektów Sieci Uzbrojenia Terenu

parter, pokój 10, budynek B

telefon +48 22 733 73 57,

faks +48 22 733 73 41

e-mail: mwojtowicz@podgik.pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu


1. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje zadania Starosty z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na szczeblu powiatowym, w tym:
a) prowadzenie, aktualizację i udostępnianie danych stanowiących obiekty baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, szczegółowych osnów geodezyjnych,
b) prowadzenie i aktualizację danych stanowiących obiekty bazy danych ewidencji gruntów i budynków i rejestru cen i wartości nieruchomości,
c) udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych: mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej,
d) gromadzenie i udostępnianie dokumentacji części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
e) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu i rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych,
f) zapewnie kompleksowej obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych.
2. Ośrodek prowadzi postępowania administracyjne związane z udostępnianiem materiałów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz wysokością należnej opłaty za udostępnianie tych materiałów i wykonywanie czynności związanych z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
3. Ośrodek zapewnia obsługę koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przewodniczący Zespołu Koordynacji Usytuowania Projektów Sieci Uzbrojenia Terenu jest pracownikiem Ośrodka.
4. W ramach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonuje Referat Aktualizacji Baz Danych PZGiK, do którego zadań należy aktualizacja danych stanowiących obiekty bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, ewidencji gruntów i budynków i rejestru cen i wartości nieruchomości na podstawie wpływających do Starosty dokumentów uzasadniających zmiany tych danych, a także na podstawie aktów normatywnych i danych innych rejestrów publicznych. Zadaniem Referatu jest archiwizacja dokumentów uzasadniających zmiany w bazie ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji

Dane dotyczące kierownictwa Wydziału:

Hanna Kołodziejczyk - Świerczewska - Naczelnik Wydziału Geodezji

I piętro, pokój 117, budynek B

telefon +48 22 733 73 40, faks +48 22 733 73 41

e-mail: hkolodziejczyk@podgik.pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

 

W ramach Wydziału Geodezji funkcjonuje:

 Referat Postępowań Administracyjnych

Sebastian Janicki – koordynator

I piętro, pokój 113, budynek B

telefon +48 22 733 73 55, faks +48 22 733 73 41

e-mail: sjanicki@podgik.pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Do zadań referatu należy prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gleboznawczej gruntów, scalania i wymiany gruntów, a także udzielanie wyjaśnień dotyczących wpisów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz dotyczących innych materiałów zgromadzonych w PZGiK.


1. Wydział Geodezji realizuje zadania Starosty z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gleboznawczej gruntów, scalania i wymiany gruntów, a także udostępniania danych i informacji oraz wydawania zaświadczeń dotyczących ewidencji gruntów i rejestru cen oraz wartości nieruchomości. Do zadań wydziału należy również przeprowadzanie procedur modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
2. Wydział prowadzi sprawy z zakresu ochrony znaków geodezyjnych, a także sprawy dotyczące modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych.
3. Do zadań Wydziału należy weryfikacja dokumentacji przekazywanej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego po zakończeniu prac geodezyjnych, a także prowadzanie postępowań administracyjnych związanych z odmową przyjęcia materiałów do Zasobu, jak również wydawanie opinii o tych opracowaniach.
4. W ramach Wydziału Geodezji funkcjonuje Referat Postępowań Administracyjnych, do którego zadań należy prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gleboznawczej gruntów, scalania i wymiany gruntów, a także udzielanie wyjaśnień dotyczących wpisów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz dotyczących innych materiałów zgromadzonych w PZGiK.


 


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook