OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
15:14, 30 października 2020 r. 
Augustyny, Łukasza, Urbana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Aktualności

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) informuję, że w terminie od dnia 13 października 2020 roku do dnia 2 listopada 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 133 – budynek B (Geodezja), parter – wyznaczone stanowisko w holu obsługi, w godzinach: poniedziałek 9:30 – 17:00, wtorek - piątek 8:30 – 16:00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzony w ramach modernizacji, dotyczący granic obrębów ewidencyjnych, granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych (w tym weryfikację ich aktualności i oznaczeń), klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych podlegających gleboznawczej klasyfikacji oraz użytków dotychczas nieobjętych klasyfikacją, które jej podlegają, aktualizacji danych dotyczących budynków, a także praw do nieruchomości i podmiotów ujawnionych w ewidencji, na obszarze obrębów ewidencyjnych: Gawartowa Wola (0016) położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Leszno (143204_2) oraz Nowy Łuszczewek (0020) położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Błonie (143201_5) położonych w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

 Inforamacja Starosty WZ

Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowano na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 393).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznym, w podanym terminie jego wyłożenia ma możliwość zapoznania się z danymi ewidencyjnymi w projekcie i zgłoszenia uwag do tych danych.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość osób dokonujących wglądu. W imieniu osób zainteresowanych mogą występować inne osoby na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.

Niniejsza informacja podlega w okresie od dnia 29 września 2020 roku do dnia 12 października 2020 roku podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 oraz Urzędu Gminy Leszno przy Al. Wojska Polskiego 21 i Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Rynek 6, a także ogłoszeniu w dzienniku „Gazeta Wyborcza”.

Informację w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 133 (budynek B) oraz pod numerem telefonu 22 733-73-40 (sekretariat).


« powrót do aktualności
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook