OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
07:24, 20 października 2020 r. 
Ireny, Kleopatry, Witalisa
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Komunikaty organizacyjne

Komunikaty organizacyjne
Turniej Badmintona

Bad­min­ton Dru­ży­nowy włą­czony do spor­to­wej rywa­li­za­cji mię­dzysz­kol­nej Powiatu Warszawskiego Zachod­niego!

Zgod­nie z usta­le­niami poczy­nio­nymi przez nauczy­cieli Wycho­wa­nia Fizycz­nego z terenu PWZ w wrze­śniu br. w dniach 10–11 grud­nia 2018 pod egidą Sta­ro­sty War­szawskiego Zachod­niego odbyły się Finały Powia­towe w Bad­min­tonie Dru­ży­nowym Szkół w kategorii „Dzieci” i „Młodzież”. To kolejna po „Dwóch Ogniach Uspor­to­wio­nych” i „Piłce Siat­ko­wej Pla­żo­wej” dyscyplina włą­czona do harmo­no­gramu roz­gry­wek szkol­nych Powiatu War­szaw­skiego Zachodniego. Zawody prze­pro­wa­dzono w Szkole Pod­sta­wo­wej w Sta­rych Babi­cach. Nad całością zawo­dów czu­wali przed­sta­wi­ciele UKS Badminton Stare Babice z tre­ne­rem i wychowawcą wielu medalistów mistrzostw Polski Panem Pio­trem Pamiętą na czele. 

Tur­niej stał na bar­dzo wyso­kim pozio­mie zarówno pod wzglę­dem orga­ni­za­cyj­nym jak i spor­to­wym. Cieszymy się z dobrego odzewu szkół. Nau­czy­ciele WF-u obecni na zawo­dach zauwa­żali duży poten­cjał w tej dys­cy­pli­nie sportu. Będziemy tę formę rywa­li­za­cji w Powie­cie War­szaw­skim Zachod­nim pro­mo­wać i roz­wi­jać.

Dzię­ku­jemy Dyrek­cji SP Stare Babice za udo­stęp­nie­nie hali spor­to­wej. Widzimy się za rok!

Klasyfikacja końcowa:

Dziewczęta - "Dzieci"

 1. SP Stare Babice 
 2. SP 2 Łomianki
 3. SP Płochocin

 Chłopcy - "Dzieci" 

 1. SP 2 Łomianki 
 2. SP Stare Babice 
 3. SP Płochocin
 4. SP Kampinos

 Dziewczęta - "Młodzież" 

 1. SP Koczargi Stare 
 2. SP Płochocin 
 3. SP Leszno 
 4. SP 3 Łomianki

Chłopcy - "Młodzież" 

1. SP 3 Łomianki 

2. SP Stare Babice 

3. SP Pallotti Ożarów Maz.

4. SP Leszno

Drużyny szkolne, które zajęły pierwsze miejsca w swych kategoriach reprezentować będą PWZ na finałach międzypowiatowych w Powiecie Sochaczewskim w dniach 18-19 grudnia br.

Powodzenia  ;)

Foto. i relacja Radosław Karpiński - PWZ

 


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook