OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
13:13, 02 czerwca 2020 r. 
Erazma, Marianny, Marzeny
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Podatek "janosikowy"

Podatek "janosikowy"
Jutro pierwsze czytanie projektu obywatelskiego ustawy o "janosikowym" w Sejmie.

Projekt zmiany przepisów o janosikowym może być pierwszym w historii projektem obywatelskim, którego posłowie nie odrzucą już w pierwszym czytaniu.

Sejm zaj­mie się nim na po­sie­dze­niu 15 lu­te­go. I naj­praw­do­po­dob­niej po dys­ku­sji ode­śle do prac w ko­mi­sji.

Ko­niecz­ność zmian w pła­ce­niu po­dat­ku przez bo­gat­sze sa­mo­rzą­dy na rzecz bied­niej­szych za­po­wie­dział już pre­mier Do­nald Tusk. Przed­sta­wi­cie­le ko­mi­te­tu STOP Ja­no­si­ko­we roz­ma­wia­li też w tej spra­wie z mar­sza­łek Sej­mu Ewą Ko­pacz.

Do ko­mi­sji sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go tra­fią więc dwa pro­jek­ty – oby­wa­tel­ski (po­par­ty po­nad 155 tys. pod­pi­sami) i sa­mo­rzą­do­wy (zło­żo­ny przez mar­szał­ka Ma­zow­sza Ada­ma Stru­zi­ka w imie­niu władz Ma­zow­sza i War­sza­wy).

Te dwa pro­jek­ty róż­nią się po­dej­ściem do ja­no­si­ko­we­go – pierw­szy jest bar­dziej ide­olo­gicz­ny, ob­ni­ża po­da­tek o ok. 20 proc. i upo­dab­nia do­ta­cję do zdo­by­wa­nia unij­nych fun­du­szy.

Dru­gi zmie­nia tyl­ko al­go­rytm li­cze­nia ja­no­si­ko­we­go, by sa­mo­rząd nie pła­cił na in­ne gmi­ny, po­wia­ty czy wo­je­wódz­twa wię­cej niż 30 proc. swo­ich do­cho­dów po­dat­ko­wych.

Sejm otrzy­ma też sta­no­wi­sko Ra­dy War­sza­wy prze­gło­so­wa­ne na ostat­niej se­sji, w któ­rym rad­ni mia­sta (jed­no­gło­śnie) po­pie­ra­ją… pro­jekt oby­wa­tel­ski.

Czy to ozna­cza, że raj­cy ma­ją w tej spra­wie in­ne zda­nie niż ra­tusz? – Nie. Na­sze sta­no­wi­sko nie ozna­cza, że nie ak­cep­tu­je­my pro­po­zy­cji ra­tu­sza i Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go – wy­ja­śnia prze­wod­ni­czą­ca Ra­dy War­sza­wy Ewa Ma­li­now­ska-Gru­piń­ska. – Cho­dzi bar­dziej o po­par­cie idei zmniej­sze­nia ja­no­si­ko­we­go, a me­to­da jest mniej istot­na.

Po­dob­nie kon­cy­lia­cyj­nie wy­po­wia­da się li­der ko­mi­te­tu STOP Ja­no­si­ko­we Ra­fał Szcze­pań­ski. – Je­ste­śmy za tym, by z tych dwóch pro­jek­tów po­wstał je­den. Waż­ne jest, by dys­ku­to­wać o zmia­nie nie­spra­wie­dli­wych prze­pi­sów w par­la­men­cie, a nie na uli­cy – stwierdza Szczepański.

űródło: www.stojanosikowe.pl
Życie Warszawy, Rzeczpospolita, Izabela Kraj.
http://www.rp.pl/artykul/55686,808166-15-lu-te-go-pierwsze-czytanie-projektu-ustawy-janosikowej.html
http://www.zw.com.pl/artykul/2,652934.html


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook