OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
14:31, 07 08 2020 r. 
Donaty, Olechny, Kajetana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkty nieodpłatnej pomoc prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM w 2020 r.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) od dnia1 stycznia 2020 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:

  • prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Uprawnieni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:


Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

  • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • osoba, która: 

a)      ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c)      korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d)     nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

  • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

 

ZAPISY:

Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu:

22 733 72 83 w poniedziałki i czwartki  

Porady odbywają się co 40 minut

Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty

Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.


WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez radcę prawnego i adwokata, wskazanych przez właściwe samorządy zawodowe prowadzone są w Łomiankach
i Starych Babicach

 

Łomianki w lokalu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach
przy ul. Staszica 2, 05 – 092 Łomianki.

Poniedziałek

od godz.  10 00 do  14 00

Wtorek

od godz.  15 00 do  19 00

Środa

od godz.  15 00 do  19 00

Czwartek

od godz.  15 00 do  19 00

Piątek  

od godz.  10 00 do  14 00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych

(dojazd komunikacją, parking z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, podjazd, dwie windy, dostosowane toalety)

 

Stare Babice w Urzędzie Gminy Stare Babice
przy ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

Poniedziałek

od godz.  14 00 do  18 00

Wtorek

od godz.  14 00 do  18 00

Środa

od godz.  14 00 do  18 00

Czwartek

od godz.  10 00 do  14 00

Piątek  

od godz.  10 00 do  14 00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych

(dojazd komunikacją, parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, ale brak schodów, winda, dostosowana toaleta)

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez organizację pozarządową- Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie(10-544) przy ul. Warmińskiej 7/1 zlokalizowane są w Błoniu, Ożarowie Mazowieckim i Lesznie. Porad prawnych w tych punktach udzielają adwokaci.

 

Błonie w lokalu,
 przy ul. Traugutta 6, 05 – 870 Błonie

Poniedziałek

od godz.  10 00 do  14 00

Wtorek

od godz.  15 00 do  19 00

Środa

od godz.  15 00 do  19 00

Czwartek

od godz.  15 00 do  19 00

Piątek  

od godz.  10 00 do  14 00

 Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych

(brak dojazdu komunikacją, parking, podjazd, brak wind i brak dostosowanych toalet)

 

Ożarów Mazowiecki w Domu Kultury "Uśmiech", III piętro pok. 307
przy ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Poniedziałek

od godz.  14 00 do  18 00

Wtorek

od godz.  12 00 do  16 00

Środa

od godz.  14 00 do  18 00

Czwartek

od godz.  09 00 do  13 00

Piątek  

od godz.  09 00 do  13 00

 

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych

(dojazd komunikacją, parking z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych, podjazd, winda, dostosowana toaleta)

 

Leszno w Urzędzie Gminy w Lesznie,
przy ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno.

Poniedziałek  

od godz.  15 00 do  19 00

Wtorek

od godz.  12 00 do  16 00

Środa

od godz.  15 00 do  19 00

Czwartek

od godz.  15 00 do  19 00

Piątek  

od godz.  12 00 do  16 00

 

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych

(dojazd komunikacją, parking, brak podjazdu i windy, punkt znajduje się na parterze, brak dostosowanych toalet)

 

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
i obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie są prowadzone punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook